Parkeringsplatser

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Du behöver inte bygglov/marklov om

 • Om du ska hårdgöra/ asfaltera en befintlig parkeringsplats, där bygglov finns.

Du behöver bygglov/marklov om

 • Du vill anlägga parkeringsplatser utomhus för annat än en- och tvåbostadshu
 • Du vill ändra på marknivån mer än +/- 0,5 meter

Rivningslov för parkeringsplatser

Att ta bort parkeringsplatser kräver varken rivningslov eller anmälan.

Andra tillstånd kan krävas 

Oavsett om en parkeringsplats inte kräver bygglov kan andra tillstånd som exempelvis strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg krävas.

Handläggningstid

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Beror på omfattningen

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Markplaneringsritning
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

I vissa dall behöver du även följande handling

 • Marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • In- och utfarter
 • Antal parkeringsplatser
 • Dagvattenhantering
 • Markhöjder, uppfyllningar samt släntar
 • Eventuella murar

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.