Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Parkeringsplatser

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Du behöver inte bygglov/marklov om

 • Om du ska hårdgöra/ asfaltera en befintlig parkeringsplats, där bygglov finns.

Du behöver bygglov/marklov om

 • Du vill anlägga parkeringsplatser utomhus för annat än en- och tvåbostadshu
 • Du vill ändra på marknivån mer än +/- 0,5 meter

Rivningslov för parkeringsplatser

Att ta bort parkeringsplatser kräver varken rivningslov eller anmälan.

Andra tillstånd kan krävas 

Oavsett om en parkeringsplats inte kräver bygglov kan andra tillstånd som exempelvis strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg krävas.

Handläggningstid:

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Markplaneringsritning
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

I vissa dall behöver du även följande handling

 • Marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Mått på bredden
 • Mått på längden
 • Avstånd till fastighetsgränser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som du får den med endast åtgärden inritad. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån. Den kan utföras i skala 1:200 eller 1:400. På en markplaneringsritning ska följande redovisas:

 • Hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar
 • Infarter och utfarter
 • Parkeringar

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se