Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus

Titta i detaljplanen eller områdesbestämmelserna vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Ska du bygga på landsbygden och är osäker på om du får bygga på den platsen du vill? Ansök om ett förhandsbesked så prövar vi platsens lämplighet innan du behöver ta fram dyra ritningar.

Mer information om förhandsbesked hittar du på sidan Förhandsbesked.

Mer information om nybyggnad hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

1-10 veckor från då ärendet komplett

Kostnad

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • · Markplaneringsritning

Gemensamt för alla husritningar är att de ska vara i skala 1:100. De ska innehålla information om vad som finns på ritningen, skala, skalstock samt fastighetsbeteckning. Datummärk gärna ritningarna så de enkelt kan hållas isär vid eventuella revideringar.

Tänk på att

Utrymmen/funktioner på första plan ska vara tillgängliga och användbara för alla.

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Bredden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar. Om det förekommer takutsprång på mer än 0,5 meter ska räknas bredden från utsprånget.
 • Längden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar. Om det förekommer takutsprång på mer än 0,5 meter ska räknas bredden från utsprånget.
 • Avstånd till fastighetsgränser
 • Avstånd till närmaste byggnader
 • Placering och mått av eventuella murar
 • Placering samt mått på avfallsutrymmen/ miljöhus
 • In- och utfarter
 • Parkeringsplatser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Planritning på alla plan skala 1:100

Planritningar ska lämnas in för alla våningar

 • Bredden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar
 • Längden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar
 • Rumsindelning, dvs kök, sovrum osv
 • Dörrar & fönster
 • Planerad möblering av varje rum

Fasadritning skala 1:100

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Fasadens utformning och detaljer som fönster & dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Sektionsritning skala 1:100

 • Rumshöjd
 • Totalhöjd
 • Takvinkel
 • Byggnadshöjd

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.