Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad till något annat helt eller delvis, kan du behöva bygglov. Det gäller även om du vill göra en betydelsefull ändring av byggnadens inredning för ett annat ändamål.

Du behöver inte bygglov om

 • en del av din bostad ska ändras till kontor för egen verksamhet
 • en del av din bostad, exempelvis en källare eller ett vindsutrymme, inreds till boyta
 • ett fritidshus ska ändras till permanentboende
 • det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för.

Du behöver alltid bygglov om

 • en bostad ska ändras till butik, verkstad eller annan verksamhet
 • ett kontor ska ändras till restaurang
 • en bostad ska ändras till lokal
 • en samlingslokal ska ändras till förskola, kontor eller bostad
 • ett kontor ska ändras till butik.

Denna punktlista visar vanliga exempel på när du behöver bygglov för att ändra användning av en byggnad. Du kan därför behöva söka bygglov även för andra typer av förändringar där du vill använda en lokal till något annat än den ursprungligen var byggd för.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Du hittar din detaljplan på sidan Detaljplanering.

Handläggningstid

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Beror på omfattningen.

Kostnaden för en ändrad användning beror på ändringarnas omfattning och vad ditt ärende gäller. Kontakta din handläggare för att få veta mer om kostnad och handläggningstid.

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • Beskrivning av projektet
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)
 • Byggnadsritningar

I vissa fall behöver även du följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • Utlåtande från en certifierad sakkunnig om tillgänglighet
 • Utlåtande från en sakkunnig om brandskydd
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag – om ändringar görs utvändigt (exempel anläggande av parkeringsplatser) och tillbyggnad sker i samband med åtgärden ska denna redovisas på en projekteringskarta

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Planritning på alla plan skala 1:100

Planritningar ska lämnas in för alla våningar

 • Bredden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar
 • Längden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar
 • Storlek av varje lägenhet.
 • Rumsindelning, dvs kök, sovrum osv
 • Dörrar & fönster
 • Planerad möblering av varje rum

Fasadritning skala 1:100

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Fasadens utformning och detaljer som fönster & dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Sektionsritning skala 1:100

 • Rumshöjd
 • Totalhöjd
 • Takvinkel
 • Byggnadshöjd

Tillgänglighetsbeskrivning

 • Utlåtande från sakkunnig. Den sakkunnige ska vara certifierad och registrerad på Boverket. På Boverkets hemsida kan du hitta certifierade sakkunniga tillgänglighet.

Du hittar certifierade personer på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Här redovisas syftet med sökta bygglovet, hur länge den är planerat vara giltig, hur verksamheten under tiden ska bedrivas, vilken påverkan den har på omgivningen, parkeringsbehov och säkerhetsåtgärder.

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.