Solceller, solfångare

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och inte påverkas av något annat intresse
 • du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form och lutning.
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken.

Du behöver alltid bygglov om

 • det du vill utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • kommunen har bestämt i detaljplan att solceller / solfångare ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö och inom detaljplanelagt område.
 • du vill sätta upp en solceller på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.
 • din fastighet ligger inom Försvarets påverkansområde.

Påverkansområde Värnamo kommun Pdf, 231 kB.

Du behöver alltid göra en anmälan om

 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Handläggningstid

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Beror på omfattningen

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar skala 1:100 (fasadritning)
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Takplan
 • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).