Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Solceller, solfångare

Du kan behöva söka bygglov när du ska installera solceller eller solfångare. Här hittar du information om när du behöver söka bygglov.

Informationen på den här sidan gäller för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Behöver jag bygglov?

Ska du installera solceller/solfångare på ditt en- eller tvåbostadshus behövs i regel inget bygglov så länge du installerar dem i takets lutning, se bild 1.

Om du däremot ska vinkla upp dem så kan du behöva söka bygglov, se bild 2.

Det är plan- och bygglagen som bestämmer när det krävs bygglov. Du behöver i regel bygglov när du byter utseende på en byggnad, till exempel när du ändrar fasad­beklädnad, taktäcknings­material eller färg på huset.

Här behövs inte bygglov för solceller

Bild 1: Här behöver du inte bygglov.

Då behöver du inte bygglov

De här villkoren ska vara uppfyllda för att du inte ska behöva söka bygglov för solceller/solfångare:

  • de placeras nära och i samma vinkel som taket och inte över taknocken
  • de inte påverkar bärande konstruktion, taksäkerheten eller försvårar tillsyn av rökkanaler
  • de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
  • detaljplanen inte föreskriver särskilt taktäcknings­material
  • byggnaden inte är Q-/q-märkt i en detaljplan eller på annat sätt är kulturhistoriskt värdefull.
Här behövs bygglov för solceller

Bild 2: Här behöver du bygglov.

När du placerar solfångare på marken eller på en byggnad som inte kräver bygglov, till exempel en friggebod, behöver du inget bygglov. Tänk dock igenom placeringen så att de inte riskerar att orsaka fara för trafik eller andra problem i omgivningen.

Tänk också på att du kan komma att behöva andra tillstånd, till exempel inom strandskydd eller i områden där det finns fornlämningar.

Riksintressen

I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun hittar du i dokumentet Påverkansområden Värnamo kommun under mer information.

Remiss om solceller 

Inom påverkansområden för buller och annan risk samt övriga påverkansområden ska alla plan- och lovärenden tillsändas Försvarsmakten på remiss för att möjliggöra ett skydd av riksintressen för totalförsvarets militära del.

När en remiss om bygglov för solceller tillsänds Försvarsmakten för yttrande behöver följande framgå:

  • Information om märke/fabrikat. Detta gäller såväl inverter som EMC-prestanda. Syftet med detta är att Försvarsmakten får information om vilka standarder som tillverkarna följt.
  • Mer detaljerad information om solcellsanläggningen, om det finns tillgängligt, så som; Vilka EMC-standard uppfyller anläggningen? Hur ser kabeldragningen på DC-sidan ut? Matar anläggningen ett låg- eller högspänningsnät? Finns det så kallade optimerare? Om de finns, är de separata eller inmonterade i inverter?
  • Geografisk placering, storlek och höjd.

Kontakta oss för rådgivning

Om du planerar att installera solceller eller solfångare och är osäker på vad som gäller i ditt fall, kontakta kontaktcenter som hjälper dig vidare.

Du hittar mer information om energirådgivning på sidan Energirådgivning och tips.

Se på solkartan hur mycket energi du kan få.

Senast granskad:
2020-07-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp