Rivningslov och rivningsanmälan

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Du behöver rivningslov för

 • Riva en del eller hel byggnad inom planlagt område som uppförts med bygglov.
 • Flytta en byggnad från en plats till annan (rivningslov+bygglov).

Du behöver rivningsanmälan för

 • Riva en del eller hel byggnad utanför planlagt område
 • Riva åtgärder inom planlagt område som uppförts med anmälan
 • Flytta en byggnad från en plats till annan

Du behöver inte rivningslov för

 • För att riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov. Till exempel skärmtak eller friggebodar
 • För att riva eller ta bort en byggnad som har uppförts med tidsbegränsat lov behöver du inte ansöka om rivningslov när tiden för tidsbegränsningen går ut.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid

Rivningslov: 1-10 veckor från då ärendet är komplett. Rivningsanmälan: 1-4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 4 000 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Fotografier på det som ska rivas
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handling

 • Om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Markera byggnad/ byggnaderna som ska rivas

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Bilder eller fasadritning som redovisar vad som ska rivas.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.