Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Rivningslov och rivningsanmälan

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Du behöver rivningslov för

 • Riva en del eller hel byggnad inom planlagt område som uppförts med bygglov.
 • Flytta en byggnad från en plats till annan (rivningslov+bygglov).

Du behöver rivningsanmälan för

 • Riva en del eller hel byggnad utanför planlagt område
 • Riva åtgärder inom planlagt område som uppförts med anmälan
 • Flytta en byggnad från en plats till annan

Du behöver inte rivningslov för

 • För att riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov. Till exempel skärmtak eller friggebodar
 • För att riva eller ta bort en byggnad som har uppförts med tidsbegränsat lov behöver du inte ansöka om rivningslov när tiden för tidsbegränsningen går ut.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid:

Rivningslov: 1-10 veckor från då ärendet är komplett. Rivningsanmälan: 1-4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Från 4 000 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Fotografier på det som ska rivas
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handling

 • Om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.

Så här gör du

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Mått på bredden
 • Mått på längden
 • Avstånd till fastighetsgränser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som du får den med endast åtgärden inritad. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gör en kort beskrivning av vad du planerar att riva. I beskrivningen ska du ange:

 • Vilken typ av byggnad som ska rivas
 • Vilket användningsområde byggnaden har eller har haft
 • Hur stor area den del som ska rivas har

Om du har möjlighet år du gärna även bifoga ett fotografi eller äldre ritningar på byggnaden!

En rivningsplan utgår från att du gör en inventering av förväntade avfallsmängder, avfallstyper och hur du ska ta hand om dem.

Den mest grundläggande sorteringen är:

 • Farligt avfall - Material som kan vara skadligt för människor, djur och miljö och därför ska lämnas till en särskild insamling
 • Återanvändning - Material som kan användas igen
 • Återvinning - Material som kan bli nytt material
 • Förbränning - Material som kan förbrännas för att omvandlas till ny energi
 • Deponi - Material som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se