Skyltar och vepor

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan.

Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

En vepa är en slags skylt av väv som du fäster på en ställning eller fasad. Vepor kan du använda för tillfälliga kampanjer och de kan godkännas under begränsad tid.

Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp

 • en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter.
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning
 • orienteringstavlor som är max två kvadratmeter
 • ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett sjövägmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikförordningen
 • en skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Du behöver alltid bygglov om

 • du vill sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 3000 kr

Bygglov kan behövas

E-tjänster och blanketter för skyltar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag (för fristående skyltar)
 • Ritningar skala 1:100 (fasadritning)
 • Information om skylten har belysning
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

OBS. Kartunderlag krävs endast om skylten/vepan ska placeras på marken. Placeras den inte på marken så krävs det inget kartunderlag men ett bygglov krävs fortfarande.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Mått på skylten/ vepan
 • Avstånd till fastighetsgränser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt. Kartunderlag krävs endast om skylten/vepan ska placeras på marken. Placeras den inte på marken så krävs det inget kartunderlag men ett bygglov krävs fortfarande. 

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Fasadritning skala 1:100 (om placeras på byggnad)

 • Skylten/ vepan placerat på fasaden med mått på bredden samt längden
 • Från vilken väderstreck fasaden ses ifrån
 • Material och färg
 • Skyltritning

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.