Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget för att sammanlagt uppgå till högst 15 år.

Tidsbegränsat bygglov

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent. Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om permanent bygglov. Du kan få tidsbegränsat lov för maximalt 10 år och sedan kan du ansöka om en förlängning om ytterligare högst 5 år. När det tidsbegränsade lovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. I din ansökan behöver du därför tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Paviljonger för förskolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga exempel på tidsbegränsade lov.

Det du ska bygga eller ändra behöver inte följa detaljplanens bestämmelser på samma sätt som för ett permanent bygglov för att vi ska kunna bevilja ett tidsbegränsat lov

Platsen ska vara återställd innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet löpt ut

Handläggningstid

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Verksamhetsbeskrivning samt avvecklingsplan
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar skala 1:100 (plan, fasad- och sektionsritning)
 • Inför startbesked kan ytterligare handlingar komma att krävas in som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Bredden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar. Om det förekommer takutsprång på mer än 0,5 meter ska räknas bredden från utsprånget.
 • Längden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar. Om det förekommer takutsprång på mer än 0,5 meter ska räknas bredden från utsprånget.
 • Avstånd till fastighetsgränser
 • Avstånd till närmaste byggnader

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Planritning på alla plan skala 1:100

Planritningar ska lämnas in för alla våningar

 • Bredden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar
 • Längden mellan byggnaden/ byggnadernas ytterväggar
 • Rumsindelning, dvs kök, hall osv
 • Dörrar & fönster
 • Planerad möblering av varje rum

Fasadritning skala 1:100

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Fasadens utformning och detaljer som fönster & dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Sektionsritning skala 1:100

 • Rumshöjd
 • Totalhöjd
 • Takvinkel
 • Byggnadshöjd
 • Färdig golv/ förslagen sockelhöjd

För tidsbegränsade bygglov krävs inlämning av verksamhetsbeskrivning och avvecklingsplan.

Verksamhetsbeskrivning

Här redovisas syftet med sökta bygglovet, hur länge den är planerat vara giltig, hur verksamheten under tiden ska bedrivas, vilken påverkan den har på omgivningen, parkeringsbehov och säkerhetsåtgärder.

Avvecklingsplan

Här redovisar du hur området kommer återställas till ursprungliga skick samt när det är planerat att ske. Området ska återställas till ursprungliga skick under ansökta perioden.

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.