Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Plank, mur, staket och spaljé

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov för plank, mur, staket eller spaljé.

Plank

Ett plank är en avskärmande konstruktion som det generellt inte går att se igenom, med en genomsiktlighet som är lägre än 50 procent.

Om du vill sätta upp ett nytt plank kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och storlek ditt plank har, var den placeras och vilken genomsiktlighet det har.

Du behöver inte bygglov om

 • du vill sätta upp ett plank som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå oavsett utformning
 • du vill sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om

 • du vill sätta upp ett plank som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå
 • du vill göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Staket

Ett staket är en avskärmande och gles konstruktion som går att se igenom.

Du behöver inte bygglov om

 • du vill sätta upp ett staket som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå
 • du vill sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar staketet inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om

 • du vill sätta upp ett staket som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå
 • du vill göra en större ändring på ett befintligt staket eller plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Spaljé

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter. Spaljé består till övervägande del av luft och går att se igenom från alla håll.

Du behöver inte bygglov om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • du vill sätta upp spaljén vid en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré,
 • sätta upp spaljé runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Spaljén ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar spaljén inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om

 • sätta upp en fristående spaljé som är högre än 160 centimeter från befintlig marknivå med en genomsiktlighet lägre än 50 procent.
 • sätta upp en spaljé högre än 110 centimeter där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank.

Handläggningstid:

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Från 2 500 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritning)
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Mått på bredden
 • Mått på längden
 • Avstånd till fastighetsgränser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som du får den med endast åtgärden inritad. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

Om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så ska det finnas grannmedgivande från grannfastigheten. Medgivandet ska finnas från alla som äger grannfastigheten som berörs.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Går detta inte att uppfyllas så krävs det per automatik ett bygglov för åtgärden.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se