Bygglovsprocessen

Här kan du som ska bygga nytt, ändra eller riva läsa om vad du behöver göra för att gå från idé till verklighet.

Bygglovsprocessen för att söka bygglov eller göra en bygganmälan

Innan du kan börja genomföra ditt byggprojekt behöver du ta reda på vad du får göra på din fastighet. Du behöver även ta reda på om du behöver söka bygglov eller om det räcker att du gör en anmälan till oss.

På vår webbplats kan du lätt ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Du hittar mer information om vad som krävs för din planerade åtgärd på sidan Bygga nytt, ändra eller riva.

Bygglov

Här har vi summerat bygglovsprocessen vid ansökan om bygglov för att hjälpa dig med ditt projekt.

Innan du skickar in din ansökan behöver du ta reda på vilka regler som gäller och vilka krav vi ställer på de ritningar du ska skicka till oss.

Vad gäller i ditt område?

Om du bor i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser ska du ta reda på vilka bestämmelser de innehåller och vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Detaljplanen visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga. Om du till exempel vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad, sätta upp en skylt eller riva en byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Bor du utanför detaljplanerat område kan det finnas andra bestämmelser som reglerar vad du får göra på din fastighet.

På vår hemsida kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Vilka handlingar behövs för din ansökan

För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut. Vi behöver få fackmannamässiga ritningar som är skalenliga. Du ska inte fotografera utskrivna ritningar med mobiltelefon, utan skanna ritningarna innan du skickar dem till oss. Annars blir de inte skalenliga. Använd papper med vit bakgrund om du ritar ritningarna för hand.

Prata med dina grannar

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att prata med dina grannar om vad du vill göra. Vi kan behöva fråga grannarna om synpunkter innan vi fattar ett beslut.

Behöver du en kontrollansvarig

I vissa fall behöver du anlita en kontrollansvarig som kan säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Kontrollansvariga personer finns att hitta på Boverkets hemsida.

På Boverkets webbplats hittar du mer information om kontrollansvarig. Länk till annan webbplats.

När du tagit reda på om din planerade åtgärd kräver bygglov eller anmälan, och tagit fram det underlag som krävs, kan du enkelt söka bygglov i vår e-tjänst eller via en blankett.

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen. Är ansökan inte komplett tar det längre tid innan du får beslut i ditt ärende.

När ditt ärende har inkommit till oss registreras det med ett diarienummer och fördelas till en handläggare.

Bygglovsenhetens handläggare kommer att titta på dina handlingar och se om de är kompletta.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Inom 3 veckor får du ett meddelande från oss om du behöver komplettera ditt ärende eller inte. Du får i så fall ett "föreläggande om komplettering. I brevet anges vad som ska kompletteras och inom vilken tid det ska ha inkommit till förvaltningen. Om kompletteringen inte inkommer i tid kan ditt ärende avvisas och du får då göra om ansökan från början.

När din ansökan är komplett

När din ansökan är komplett handlägger vi ditt ärende. Vi kontrollerar bland annat att ansökan stämmer överens med den gällande detaljplanen och är godkänd enligt plan- och bygglagen. Om det inte stämmer överens med de bestämmelser som finns på platsen kan vi skicka ut ett grannhörande.

En bygglovsansökan kan ta upp till tio veckor att handlägga från den dagen det anses vara komplett. Ibland går det dock mycket snabbare och i vissa fall kan vi fatta beslut inom ett par dagar.

Grannhörande

I vissa fall behöver vi fråga dina grannar och andra berörda, till exempel remissinstanser, om de har några synpunkter innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar när ditt ärende:

  • inte stämmer överens med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • gäller en större åtgärd utanför detaljplanerat område.
  • är utanför ett detaljplanerat område där byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • om en lokaliseringsprövning görs.

Vilka grannar vi hör bestäms från fall till fall, men i regel är det de som bor i närheten av din fastighet. Vi skickar ut ett brev till grannarna med handlingar som till exempel fasadritning och situationsplan.

Nämnd

I vissa fall behöver ärendet beslutas av byggnadsnämnden. Sammanträden sker ca 1 gång per månad.

Faktura

Vi skickar en faktura för bygglovet cirka en månad efter beslutet. Även ärenden som har fått avslag debiteras. Att återta en ansökan eller anmälan innan beslut kostar ingenting.

Hur länge gäller bygglovet?

Efter att du har fått ett beviljat bygglov måste du påbörja ditt arbete inom 2 år och avsluta det inom 5 år.

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska förutsättningar. Vi meddelar i beslutet om det krävs tekniskt samråd eller inte.

Det tekniska samrådet innebär att du, byggnadsinspektören och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om du kan få ett startbesked.

När behövs inte ett tekniskt samråd?

Det är byggnadsinspektören som bedömer om det behövs ett tekniskt samråd eller inte. Vid enklare åtgärder, behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Inför det tekniska samrådet behöver du inkomma med ytterligare handlingar. Byggnadsinspektören meddelar dig vilka handlingar som du behöver skicka in innan det tekniska samrådet.

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett startbesked från oss. Beroende på vad du ska göra kommer startbeskedet antingen efter den tekniska samrådet eller efter att vi fått in de handlingar som efterfrågas inför startbeskedet.

I startbeskedet godkänner vi kontrollplanen och kontrollerar att villkoren i bygglovsbeslutet uppfylls. Vi kontrollerar också att de tekniska kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Bygg inte utan ett startbesked

Tänk på att du måste invänta ett startbesked innan du sätter igång med ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Hur länge gäller startbeskedet?

Efter att du har fått startbesked måste du påbörja ditt arbete inom två år från det att lovet vann laga kraft.

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket.

Byggnadsinspektören bedömer om det behövs ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda åtgärden

När du har uppfyllt alla krav och villkor och din åtgärd är godkänd ansöker du om ett slutbesked. När du har fått det vet du att ditt byggprojekt är säkert och du kan vara stolt över att ha varit med och byggt ett hållbart Värnamo.

Om du tar byggnationen i bruk utan slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Bygganmälan

Här har vi summerat bygglovsprocessen vid en bygganmälan för att hjälpa dig med ditt projekt.

Innan du skickar in din ansökan behöver du ta reda på vilka regler som gäller och vilka krav vi ställer på de ritningar du ska skicka till oss.

Vilka handlingar behövs för din ansökan

För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut. Vi behöver få fackmannamässiga ritningar som är skalenliga. Du ska inte fotografera utskrivna ritningar med mobiltelefon, utan skanna ritningarna innan du skickar dem till oss. Annars blir de inte skalenliga. Använd papper med vit bakgrund om du ritar ritningarna för hand.

Godkännande från dina grannar

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att prata med dina grannar om vad du vill göra. Om du tänker placera byggnationen närmare fastighetsgräns än 4,5 meter måste du inhämta skriftligt godkännande från grannarna som du skickar in med din bygganmälan. Om grannen inte vill skriva ett godkännande så behöver du flytta byggnationen så den håller ett avstånd på minst 4,5 meter från gräns.

Vill du bygga närmare än 4,5 meter från kommunens mark? I så falls kan du inte göra en bygganmälan och får i stället ansöka om bygglov.

Behöver du en kontrollansvarig

I vissa fall behöver du anlita en kontrollansvarig som kan säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Kontrollansvariga personer finns att hitta på Boverkets hemsida.

Du hittar mer information om kontrollansvarig på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

När du tagit reda på om din planerade åtgärd kräver bygglov eller anmälan, och tagit fram det underlag som krävs, kan du skicka in din bygganmälan till oss.

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen. Är ansökan inte komplett tar det längre tid innan du får beslut i ditt ärende.

När ditt ärende har inkommit till oss registreras det med ett diarienummer och fördelas till en handläggare.

Bygglovsenhetens handläggare kommer att titta på dina handlingar och se om de är kompletta.

Du kan behöva komplettera ditt ärende

Inom 3 veckor får du ett meddelande från oss om du behöver komplettera ditt ärende eller inte. Du får i så fall ett "föreläggande om komplettering" och har 3 veckor på dig att skicka in din komplettering. Om kompletteringen inte inkommer i tid kan ditt ärende avvisas och du får då göra om ansökan från början.

När din ansökan är komplett

När din anmälan är komplett handlägger vi ditt ärende. Vi kontrollerar bland annat att anmälan stämmer överens med de tekniska kraven i plan- och bygglagen.

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är för ärende. Enligt lag ska vi handlägga ditt ärende inom 4 veckor från att din anmälan är komplett. Om din anmälan är komplett redan när du skickar in den går handläggningen snabbare.

Om ditt byggprojekt alla krav från lagstiftningen blir din anmälan godkänd. I samband med att vi godkänner beslutet får du ett startbesked och kan påbörja åtgärden.

Överklaga ett beslut

Vill du överklaga ett beslut om bygglov eller anmälan måste du göra det senast 3 veckor från att du tagit emot beslutet.

Faktura

Vi skickar en faktura för bygglovet cirka en månad efter beslutet. Även ärenden som har fått avslag debiteras. Att återta en ansökan eller anmälan innan beslut kostar ingenting.

Hur länge gäller bygglovet?

Efter att du har fått startbesked för åtgärden är det giltigt i 2 år från utfärdandedatum.

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska förutsättningar.

Det tekniska samrådet innebär att du, byggnadsinspektören och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om du kan få ett startbesked.

När behövs inte ett tekniskt samråd?

Det är byggnadsinspektören som bedömer om det behövs ett tekniskt samråd eller inte. Vid enklare åtgärder, behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket.

Byggnadsinspektören bedömer om det behövs ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda åtgärden.

När du har uppfyllt alla krav och villkor och din åtgärd är godkänd ansöker du om ett slutbesked. När du har fått det vet du att ditt byggprojekt är säkert och du kan vara stolt över att ha varit med och byggt ett hållbart Värnamo.

Om du använder åtgärden utan slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 april 2023