Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Bygglovsprocessen

Här kan du läsa om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du börjar planera ditt bygge. Du får veta mer om när det kan vara bra att söka förhandsbesked och vad som händer när du ansöker om bygglov.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, sätta upp skyltar eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Läs mer om åtgärder som inte kräver bygglov på sidan Undantag från bygglovsplikt.

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov ska vara skriftlig och innehålla de alla uppgifter, ritningar och andra handlingar som vi behöver för att fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. I ansökan ska du också oftast ange kontrollansvarig.

Vänta på startbesked och slutbesked

Tänk på att du måste vänta på startbeskedet innan du får börja bygga. Innan byggnaden eller byggnadsverket sedan får tas i bruk måste du även ha fått ett slutbesked.

Du riskerar att få betala en hög straffavgift om du börjar bygga innan du fått startbeskedet.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt 10 veckor. Den räknas från den dag ansökan kom in, om ansökan är komplett. Men det finns fall där handläggningstiden kan bli längre.

Enligt plan- och bygglagen får tidsfristen förlängas en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet.

Kompletteringar förlänger handläggningstiden

När ansökan kompletteras i efterskott utgår vi inte längre från datumet för när ansökan kom in. Handläggningstiden räknas då istället från den dag då ansökan senast kompletterades med nya handlingar.

Om vi bedömer att ansökan behöver kompletteras ska vi inom 3 veckor förelägga dig att lämna in ytterligare underlag. De 3 veckorna räknas från den dag vi fick in ansökan, utom om ansökan redan har kompletterats. I så fall räknas de 3 veckorna istället från den dag då den senaste kompletteringen lämnades in.

Har du inte fått besked inom tre veckor om att du måste komplettera ansökan gäller de vanliga reglerna för handläggningstid. Handläggningstiden räknas då från det datum ansökan kom in, om du inte själv har kompletterat ansökan. Då räknar vi istället från den dag de senaste handlingarna kom in.

Vad händer om handläggningstiden överskrids?

Om en avgift tas ut för handläggningen av lov eller förhandsbesked ska avgiften reduceras om handläggningstiden inte hålls. Avgiften minskas med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

Handlingar inlämnas i ett pappersexemplar. Ritningar större än A3-format inlämnas i två exemplar.

  • Signerad ansökan om bygglov.
  • Utsedd kontrollansvarig.
  • Måttsatt nybyggnadskarta, projekteringskarta eller situationsplan.
  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Plan- och sektionsritningar i skala 1:100.

Det är viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar vid en ansökan om lov eller anmälan. Ritningar och övriga underlag ska alltid vara fackmässigt utfört, tydligt och lättläst. Kontrollera att ritningarna är utförda, måttsatta och utskrivna i rätt skala samt att måttsättning till gränser och byggnader finns med innan de skickas in.

Om ritningarna är felaktiga kan inte bygglov lämnas. Kontakta samhällsbyggnads­förvaltningen om du är osäker på vilka handlingar som krävs i ditt fall.

Beställning och information om kartunderlag hittar du på sidan Kartunderlag.

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och att nödvändiga kontroller utförs. Det är också den kontrollansvariges uppgift att hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan och se till att planen följs. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan.

Påbörjas en åtgärd utan startbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Ansökan om förhandsbesked

Redan innan du ansöker om bygglov kan du ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked är en prövning av om byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig.

När din ansökan kommit in kontrollerar vi om åtgärden behöver bygglov och att ansökan är komplett. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig.

Förhandsbesked är en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig. Syftet är att du ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta din planering av bygget och upprätta fullständiga bygglovhandlingar.

Förhandsbeskedet kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas vid nylokalisering där mark avses säljas och i situationer där det finns tveksamheter om bygglov kan beviljas. Därför räcker det ofta med en karta och ansökningsblankett. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Samhällsbyggnadsnämnden är sedan bunden av sitt ställningstagande om ansökan om bygglov lämnas in inom två år från den dag då beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du i tidigt skede vill diskutera en ny lokalisering.

De olika stegen i bygglovsprocessen

När du ansöker om bygglov prövar vi om detaljplanen och områdesbestämmelserna tillåter att du bygger det du vill bygga, där du vill bygga det. Vi prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vi ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar och organisationer, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter.

Du ska få bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett. Om vi behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Vår normala handläggningstid är tre till sex veckor.

När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig. Mottagningsbeviset ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, vad som händer om handläggningstiden överskrids och möjligheten till att överklaga beslutet.

När din ansökan uppfyller alla grundkrav och vi har fått in eventuella synpunkter från grannarna kan vi fatta beslut om ditt bygglov.

När du får ditt bygglov får dina grannar och andra sakägare antingen ett meddelande om att du har fått bygglov eller en kopia av själva beslutet skickat till sig. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Ett meddelande om beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden räknas från en vecka efter att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om vi avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Byggnadsåtgärden får som tidigast påbörjas efter att du har fått ett startbesked, samt att bygglovet vinner laga kraft.

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

När ditt bygglov har beviljats håller vi oftast ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska vi ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Där står också vilka krav på bygget som kan finnas i annan lagstiftning.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för oss att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Vi bedömer till exempel byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet, brandsäkerhet, bullerskydd och energihushållning. Vi bedömer också byggnadsverkets skydd för hygien, hälsa och miljö.

Om bygget gäller en arbetplats ska byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen minst en gång efter du har fått startbeskedet. Vi för protokoll över besöket.

Oftast håller vi ett slutsamråd när projektet avslutas. Det brukar ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går vi bland annat igenom hur bygget har följt kontrollplanen och om bygget har följt beslutet om villkor i startbeskedet. Vi undersöker helt enkelt om vi kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att samhällsbyggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Om kraven för slutbesked inte uppfylls får nämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får du normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked.

Nämnden har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och att vi inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Vi gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan vi ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar vi slutligt frågan om slutbesked.

Mer information

Senast granskad:
2020-08-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp