Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs.

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. På så vis behöver du inte lägga ner en massa kostnader på ritningar med mera innan du är säker på att platsen får bebyggas. För att få bygga krävs det utöver själva förhandsbeskedet även ett bygglov.

Tänk på att platsen du vill bygga på kan omfattas av restriktioner såsom
strandskydd eller områdesbestämmelser. Kontakta bygglovshandläggare för mer information.

Du kan ansöka om förhandsbesked om du

 • ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om du

 • ska bygga en ny bostad inom detaljplanerat område. Du ser i detaljplanen vad du får bygga.

Handläggningstid

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 6 000 kr

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Beskrivning av projektet
 • Måttsatt situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Redovisning placering av byggnad, infart, parkering, vatten och avlopp
 • Eventuellt byggnadsritningar

Så här gör du

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Area på tomten samt tänkt avstyckning
 • Placering och area på planerade byggnader
 • Placering av eventuella parkeringar
 • Placering av avlopp och brunn
 • In- och utfarter

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se