Altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • bygga en altan (ett trädäck) i direkt anslutning till huset där golvet är lägre än 1,8 meter från marknivå. Gäller endast
  en- och tvåbostadshus.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än 1,8 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt
 • bygga en fristående altan där golvet är högre än 1,6 meter från marknivå på sin högsta punkt
 • bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare
 • bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel
 • bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.
 • bygga en altan med ett skärmtak (om de sammanlagda ytorna för skärmtak överstiger 15 kvadratmeter inom fastigheten).

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten om du

 • bygger till altanen på befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående
 • bygger en altan som inte är högre än 1,8 meter
 • placerar altanen inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus
 • placerar altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det.

Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Har du funderingar gällande altaner utanför planlagt område är du välkommen att kontakta bygglovshandläggare som du når via kontaktcenter. 

Handläggningstid

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 3 000 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till.

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Bredden och längden mellan åtgärdens ytterväggar. Om det förekommer takutsprång på mer än 0,5 meter ska räknas bredden från utsprånget.
 • Avstånd till fastighetsgränser
 • Avstånd till närmaste byggnader

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som du får den med endast åtgärden inritad. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden är följande.

Planritning skala 1:100

 • Åtgärdens bredd
 • Åtgärdens längd

Fasadritning skala 1:100

 • Åtgärdens utformning och detaljer som till exempel staket och plank
 • Från vilken väderstreck fasaden ses ifrån
 • Material och färg

Sektionsritning skala 1:100

 • Åtgärdens höjd från marknivån

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.