Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Strandskyddsdispens

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant.

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om

 • du vill bygga nytt inom strandskyddat område
 • du vill ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
 • du vill utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
 • du vill gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
 • du vill sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område.

Du behöver inte strandskyddsdispens om

 • du vill utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen.

Undantag för dispens i Jönköpings län

Länsstyrelsen Jönköpings län har beslutat att dispens inte behövs för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad om de görs inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter om det är inom en beslutad tomtplats. Beslut om tomtplats görs i samband med beslut om strandskyddsdispens

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Läs mer om strandskydd och hur du söker dispens på Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Handläggningstid:

Skyndsamt

Kostnad:

Från 7 500 kr

I sällsynta fall kan handläggningstiden ta längre tid. Det beror på hur komplicerat ärendet är.

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Ansökan om strandskyddsdispens, via blankett
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Fotografier

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan. Vilken karta du behöver beställa för ditt projekt ser du på denna sida. Du kan sedan själv rita in ditt byggprojekt i kartan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du i de flesta fall upprätta din situationsplan på en projekteringskarta eller nybyggnadskarta i skala 1:400. Det kan exempelvis vara läget på tomten eller storlek på befintliga byggnader som behöver mätas in.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden eller vid lov för mur/plank inom detaljplanerat område räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Om du vill göra något inom strandskyddat område finns det möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant. Hos Länsstyrelsen i Jönköpings län kan du läsa mer om de olika skäl som finns och som du kan motivera i din ansökan.

Läs mer om strandskydssdispens på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman. De ritningar som behövs för ditt projekt ser du ovan. Det kan bland annat vara planritning, fasadritning, sektionsritning, markplaneringsritning, takplanritning eller detaljritning.

Du kan beställa ritningar som kommunen har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

Nedan ser du exempel på vad de mest vanliga ritningarna ska innehålla som vi efterfrågar för ansökan:

Fasadritning

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Fasadernas utformning och detaljer så som fönster och dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Planritning

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Nya väggar
 • Väggar som ska rivas

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel

För att handläggaren enklare ska kunna göra en bedömning av din ansökan är det viktigt att du bifogar nyligen tagna fotografier över platsen.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om lov! Du kan välja att ansöka direkt via vår e-tjänst eller att ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mail eller post.

I vissa fall behöver du även anmäla en kontrollansvarig. Blanketten för att anmäla en kontrollansvarig kan du ladda ned på denna sida. Är du osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte? Vi kan göra en bedömning när vi fått in din ansökan, saknar vi en kontrollansvarig ges du möjlighet att skicka in det som en komplettering.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo