Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Fasadändringar

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

En- och tvåbostadshus inom detaljplan

(Förutsatt att byggnad inte har kulturhistoriskt värde)

Bygglovs krävs inte i dessa fall:

 • Byte av färg
 • Byte av fasadbeklädnad
 • Byte av taktäckningsmaterial
 • Byte av fönster, dörrar eller portar till likadana
 • Byte av fönsterstorlek, dörrstorlek eller portstorlek med max 20 cm (gäller t.ex. ej vid ändring från fönster till dörr osv)
 • Då du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
 • Då du målar om i samma kulör som befintlig.

Bygglov krävs i dessa fall:

 • Inklädnad/ inglasning av altan under befintligt tak eller balkong
 • Installation av större handikappsramper (beroende på storlek & prövas från fall till fall)
 • När det gäller tak/ fasadändring vid annan byggnad än en- tvåbostadshus

Annan byggnad än en- och tvåbostadshus inom detaljplan

(Förutsatt att byggnad ej har kulturhistoriskt värde)

Bygglov krävs inte i dessa fall:

 • Installation av solfångare/ solceller som följer byggnads form (dvs samma lutning som taket/ fasaden)

Byggnader utanför detaljplan

 • Bygglov krävs överlag inte för fasadändring (Förutsatt att byggnad inte har kulturhistoriskt värde)

Handläggningstid:

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Från 2 000 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Ritningar skala 1:100 (fasadritningar)
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Mått på bredden
 • Mått på längden
 • Avstånd till fastighetsgränser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som du får den med endast åtgärden inritad. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se