Fasadändringar

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Gäller en- och tvåbostadshus inom detaljplan

Bygglov krävs inte

Förutsatt att byggnad inte har kulturhistoriskt värde.

 • Underhåll av befintlig fasad med samma material.
 • Då du målar om i samma kulör som befintlig.

Bygglov kan krävs i dessa fall

Bygglovsplikten avgörs av om åtgärden utgör en väsentlig ändring av byggnadens karaktär. Ta kontakt med bygglovshandläggare för bedömning om din planerade åtgärd är bygglovspliktig eller inte.

 • Byte av färg
 • Byte av fasadbeklädnad
 • Byte av taktäckningsmaterial
 • Byte av fönster, dörrar eller portar till likadana
 • Byte av fönsterstorlek, dörrstorlek eller portstorlek.
 • Då du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär

Bygglov krävs alltid i dessa fall

 • Inklädnad/ inglasning av altan under befintligt tak eller balkong
 • Installation av större handikappsramper (beroende på storlek & prövas från fall till fall)
 • När det gäller tak/ fasadändring vid annan byggnad än en- och tvåbostadshus

Annan byggnad än en- och tvåbostadshus inom detaljplan

Bygglov krävs alltid

 • När det gäller tak/ fasadändring av annan byggnad än en- och tvåbostadshus.

Bygglov krävs inte i dessa fall:

 • Installation av solfångare/ solceller som följer byggnads form (dvs samma lutning som taket/ fasaden)

Byggnader utanför detaljplan

 • Bygglov krävs överlag inte för fasadändring . Förutsatt att byggnad inte har kulturhistoriskt värde.

Handläggningstid

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 2 000 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Ritningar skala 1:100 (fasadritningar)
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande.

Fasadritning eller bilder på befintlig fasad

 • En enkel fasadritning eller bild på hur befintlig fasad ser ut.

Fasadritning skala 1:100

 • Fasadens utformning och detaljer på vad som ändras
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.