Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad (max 15 kvadratmeter) som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd, växthus eller lekstuga.

Du behöver bygglov om

  • friggebod placeras närmare än 4,5 meter till allmän platsmark (kommunal mark)

Du kan läsa mer om nybyggnad på sidan Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Du kan läsa mer om atefallshus på sidan Attefallshus.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans
  • tacknockshöjden är högst 3,0 meter
  • den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden)
  • den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Så här gör du

Om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så ska det finnas grannmedgivande från grannfastigheten. Medgivandet ska finnas från alla som äger grannfastigheten som berörs.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Går detta inte att uppfyllas så krävs det per automatik ett bygglov för åtgärden.