Daggkåpans förskola

Daggkåpans förskola ligger i den natursköna byn Fryele strax utanför Värnamo. Förskolan har två avdelningar: Knopparna 1-3 år och Blommorna 4-6 år.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön är uppdelad i två avdelningar som består av flera rum. Miljön är anpassad efter barnen och i inomhusmiljön får barnen möjlighet att utforska olika material och aktiviteter. Barnen har tillgång till rum i rummet, ateljé, hemvister, byggrum, vilorum med mera, som bjuder in till både lek, lärande och omsorg.

Utomhusmiljö

Vi har två utegårdar som inspirerar till såväl undervisning som lek. Vårt undervisningsmaterial använder vi även utomhus. Vi har stora möjligheter att utforska den vackra naturen i vår omgivning.

Vision och värdegrund

På Daggkåpans förskola vill vi att alla, både vuxna och barn, ska känna sig välkomna och få förutsättningar att utvecklas på många olika sätt. För att kunna göra det är det viktigt att vi skapar förtroende och trygghet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Vår värdegrund är Alla människors lika värde, de rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter – barnets bästa.

Hur vi arbetar på förskolan

Daggkåpans förskola utgår ifrån Värnamo kommuns prioriterade målområden för läsåret 23/24 samt vår läroplan för förskolan.

Verksamhetens prioriterade mål 2023-2024

  • Skapa tillgänglig undervisning som utgår från barnens behov.
  • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • Hållbar utveckling

För oss är leken en central del i utbildningen. Vi arbetar för att skapa en meningsfull, inspirerande och tillgänglig undervisning där alla barn intresse och behov formas tillsammans med förskolans läroplan till en helhet.

Vi strävar efter att ge barnen en god språkutveckling genom att benämna ord och skeende i vardagen, högläsning är en aktivitet som är ett stort inslag på förskolan. Här får barnen lyssna på en saga eller berättelse som ger möjlighet till samtal om nya ord och begrepp.

I vårt arbete använder vi TAKK (tecken som stöd) och bildstöd för att förstärka barns förståelse, kommunikation och språkutveckling. På vår förskola möter barnen olika digitala verktyg så som lärplattor, Wi-Fi-ägg och projicering för att förhöja upplevelsen, utforskande lärprocesser som kan leda till mer samtal med barnen.

Vi strävar efter att vara närvarande och engagerande pedagoger och utforskar och lär oss tillsammans med barnen. Genom pedagogisk dokumentation tar vi in barns tankar vilket leder oss vidare till nya upptäckter och lärprocesser.

På förskolan arbetar vi aktivt för en trygg miljö där alla ska känna sig välkomna och sedda. Hur vårt arbete ser ut och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan uppdateras årligen.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi vill ha ett nära och tryggt samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi har daglig kontakt vid barnets lämning och hämtning, föräldrasamråd, inskolningssamtal, överskolningssamtal och utvecklingssamtal under läsårets gång. Vi vill göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten bland annat genom att vi skickar ut månadsbrev via bloggen i ist home/skola.

Kontakt Daggkåpans förskola

Avdelning Knopparna: 0370 - 37 74 10

Avdelning Blommorna: 0370 - 37 74 11

Rektor

Eva Hansson

eva.hansson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Gamla skolan, Fryele

331 96 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 januari 2024