Förskolan Växthuset, intraprenad

Förskolan Växthuset öppnades i augusti 2007 och är Värnamo kommuns första och enda intraprenad. Förskolan är finns på Gröndalsområdet med en härlig närmiljö. Vi har tre åldersindelade avdelningar.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Vad är en intraprenad?

En intraprenad är en självständig kommunal enhet. Intraprenaden ges ett ökat ansvar och befogenheter för verksamheten, ekonomin och personalen inom ramen för utbildningsförvaltningens organisation. Personalen på förskolan är anställd av Värnamo kommun.

Utemiljö, innemiljö

Förskolan är byggd i funkisstil med en härlig innemiljö med stora ljusinsläpp. Våra lärmiljöer erbjuder material som inbjuder till lek, kreativitet och lust att lära. Vi har ett torg i mitten av huset som förenar alla avdelningar som skapar en gemensam mötesplats för alla. Intill torget ligger köket där vår kock tillagar all mat från grunden.

Utemiljön erbjuder två gårdar och ett härligt skogsparti som lockar till lek och utmaningar.

Vision och värdegrund

Förskolan Växthusets verksamhetsidé: ”Här ska barn och vuxna få möjlighet att växa och utvecklas på många olika sätt”.

Vi arbetar utifrån tankarna i Reggio Emilia och ser mycket av dess förhållningssätt och tankar kring barn och barns lärande i Lpfö-18.

Eftersom barn lär på många olika sätt vill vi vara en förskola där mångfalden är viktig. Vi vill sträva efter att vår verksamhet ständigt utvecklas och förbättras tillsammans med engagerad personal med barns utveckling, lärande, intressen och trivsel i centrum.

Detta förutsätter att vi:

 • Skapar ett öppet, varmt och välkomnande klimat.
 • Erbjuder en spännande och inspirerande miljö.
 • Ger barnen möjlighet att pröva och utforska.
 • Ser leken, fantasin och det lustfyllda lärandet som en viktig del i verksamheten.
 • Respekterar varandra och varandras olikheter och ser det som en tillgång.
 • Är goda förebilder.
 • Berömmer, bekräftar och uppmuntrar för att stärka varje barns självkänsla.
 • Dokumenterar för att synliggöra barnens lärande och vår verksamhet.
 • Roterar på avdelningarna för att stärka vi-känslan på förskolan.
 • Har roligt!

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar i projektform där vi tar vara på barnens intressen, tankar och nyfikenhet. Barnen leder oss i projekten som blir synliga i våra lärmiljöer. Vi erbjuder en tillåtande miljö som inbjuder till lek, skapande, drama, sång och musik, rörelse, bygg och konstruktion för att ge barnen möjlighet att pröva och lära på många olika sätt. De digitala verktygen är viktiga redskap i utbildningen.

Vi arbetar utifrån Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål, samt vårt eget prioriterade mål: ”Hållbar framtid”. Vi lägger stort fokus på värdegrundsfrågor, god kost, rörelseglädje, utevistelse samt skapa förståelse för sambanden i naturen och vår påverkan.

Hur samarbetar vi med dig som vårdnadshavare?

Vi lägger grunden för en god relation under inskolningsveckan. Den dagliga kommunikationen är viktig för att skapa trygghet och tillit till varandra. Vi erbjuder uppföljningssamtal en tid efter inskolningen, samt utvecklingssamtal och föräldramöte varje läsår. Utöver dessa tillfällen bjuder vi in till exempelvis Lucia och sommarfest. En gång per termin träffas föräldrarådets representanter, samt personal och ledning.

Kontakt Förskolan växthuset

Avdelning ett

0370-37 70 13

Avdelning två

0370-37 70 14

Avdelning tre

0370-37 70 15

Rektor

Helén Ask

forskolan.vaxthuset@varnamo.se

Hitta till oss

Trädgatan 2

331 54 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024