Skattkistans förskola

Skattkistans förskola är en kommunal förskola, som ligger nära Apladalen, med närhet till både planerad stadsmiljö och naturmiljö. Förskolan byggdes 2011 och har en öppen planlösning, fördelat på tre avdelningar som är åldersindelade.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Inomhusmiljö

Våra tre avdelningar ser likadana ut sett till lokalerna men möblering och lärmaterial varierar. Gemensamt för alla avdelningar är våra tre basmiljöer. Vi benämner miljöerna som bygg- och konstruktion, rollek och skapande. Utbudet i miljöerna varierar beroende på avdelning. Syftet är att barnen ska känna igen materialet när de byter avdelning samt att materialet ska inspirera till ett fortsatt utforskande och lärande. Vi utformar våra miljöer utefter barnens ålder, intresse, nyfikenhet och utifrån det temat vi arbetar med. Miljöerna är under ständig förändring och barnen erbjuds att vara med vid utformningen. Vi har även en mindre inomhus bassäng som vi bland annat använder när vi utforskar vatten.

Utomhusmiljö

Skattkistans förskola angränsar till Apladalen och vi har närhet till både skogsmiljö och stadsmiljö. Vi vistas i närliggande miljöer i relation till undervisningen. På förskolan har vi har en stor gemensam gård som alla avdelningar använder tillsammans. Vi har möjlighet att dela in gården i flera mindre gårdar. Utomhusmiljön erbjuder flera olika miljöer med varierande material, bland annat cyklar, hinkar, spadar, byggmaterial, bollar och odlingar.

På gården möts barn, pedagoger och vårdnadshavare mellan avdelningarna vilket skapar en vi-känsla på hela förskolan.

Vision och värdegrund

Glädje, nyfikenhet och förundran är tre ord som är betydelsefulla för Skattkistans förskola. Vi vill att det ska vara roligt och spännande att komma till oss och att vara på förskolan. Vi vill upptäcka världen tillsammans med barnen och låta dem utforska sin omvärld och upptäcka nya saker. Genom att testa och experimentera med olika saker, lek och samtal upptäcker barnen nya saker som leder dem vidare till nya lärande. Varje barn har olika förutsättningar och behov och lär sig på olika sätt. Därför är det viktigt för oss att lära känna barnen så att vi kan erbjuda dem en varierande undervisning.

Skattkistans värdegrund är viktigt så att alla ska känna sig inkluderande och välkomna. Värdegrunden är aktiv hela tiden och vi samtalar om den med barnen varje dag på olika sätt. Det kan vara i samtal, både med barngruppen och i arbetslaget, om hur vi vill ha det på förskolan, allas lika värde och att ingen diskrimineras. För barnen gör vi värdegrundsarbetet konkret med exempelvis bilder, musik och sånger, leksaker och samtal.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar efter ett tematiskt arbetssätt utifrån förskolans läroplan. Det innebär att utifrån barnens intresse skapas ett gemensamt tema med flera olika projekt. Det skapar möjligheter till en varierande undervisning och utveckling av temat under hela läsåret. Hos oss är leken en central och betydelsefull del i den utbildning barnen får ta del av. Barnen erbjuds en variation av material som de kan utforska vidare.

Vi tror på det kompetenta barnet och låta barnet utforska sin omvärld utefter deras egna förutsättningar och behov. Vi strävar efter att vara med medforskande och nyfikna pedagoger tillsammans med barnen. Genom att dela våra barngrupper i mindre grupper under större delen av dagen skapar vi en struktur som påverkar barns utveckling, lärande och mående positivt.

Genom att dokumentera och följa upp det barnen ger uttryck för i undervisningen och i leken utvecklar vi vår verksamhet framåt. Det kan exempelvis vara bilder, filmade videoklipp eller skriven text. Vi strävar efter att dokumentationen ska vara synlig i vår verksamhet så att alla kan ta del av det. Reflektion är en stor del i vårt arbete och vi strävar efter att det ska genomsyra hela dagen. Det kan ske via samtal vid matbordet eller i en samling där barnen får delge varandra vad de gjort under dagen.

Alla avdelningar samarbetar med varandra och vi vill att alla barn ska känna sig trygga med att vistas på Skattkistan. Vi öppnar och stänger förskolan gemensamt, ute eller inne, vilket påverkar förskolans vi-känsla positivt. Det möjliggör att alla barn, pedagoger och många vårdnadshavare träffar varandra. På så sätt skapas relationer redan från den dag barnet börjar på Skattkistan.

Vi använder TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, och bildstöd i vårt arbete. Det innebär att vi förstärker det vi säger med bilder och/eller tecken. Det gynnar alla barn.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med att lämna ditt barn hos oss. Vi lägger stor vikt vid att bygga upp relationer med både barn och vårdnadshavare. Förskolans gemensamma gård och andra ytor gör det möjlig för oss att skapa djupare relationer mellan alla barn och vårdnadshavare oavsett avdelning. Dagliga samtal vid lämningar och hämtningar är viktiga för oss. Utöver den dagliga kontakten erbjuds även vårdnadshavare att vara med på föräldramöten och utvecklingssamtal.

Kontakt Skattkistans förskola

Pärlan

0370-37 79 31

Juvelen

0370-37 79 32

Diamanten

0370-37 79 33

Rektor

Lena Gustavsson

lena.gustavsson@edu.varnamo.se

Specialpedagog

Malin Johansson
malin.johansson2@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Tånnögatan 28

331 32 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024