Förskolan Nyfiken

Förskolan Nyfiken öppnade i augusti 2016. Förskolan ligger på området Klöverängen i södra delen av Värnamo centralort med närhet till grönområden och natur- och hembygdsparken Apladalen.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Om oss

Förskolan består av fyra avdelningar där vi arbetar åldersinriktat, två yngre, en mellan och en äldre barns avdelning.

Vi har ljusa lokaler och två ateljéer som sammanför de olika avdelningarna. Förskolan har en stor härlig utegård med mycket att utforska och upptäcka.

Starten på det livslånga lärandet

Förskolan är en egen skolform och det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår.

Här nedan kan du läsa mer om några av de saker som är extra viktiga för oss för att vi ska lyckas med vårt uppdrag kring utbildning och undervisning.

Inomhusmiljö

Våra miljöer är utformade för att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet över dagen.

Utbildningen bedrivs ute som inne. Våra lärmiljöer erbjuder tillgängligt material som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra.

Lärmiljön är genomtänkt av pedagoger och fungerar som ett verktyg för pedagogerna i arbetet mot läroplanens intentioner. Detta för att alla barn ska få möjligheter och förutsättningar att utvecklas, leka och lära. Samtidigt är delar av lärmiljön föränderlig utifrån barnens behov och intressen, som vi utformar tillsammans med barnen som befinner sig här just nu.

Utomhusmiljö

Utemiljön erbjuder tre gårdar som uppmuntrar till upptäckter och äventyr både i mindre och i större grupper. Med hjälp av våra elcyklar kan vi tillsammans ta oss till varierande miljöer utanför förskolans gård.

Vision och värdegrund

Nyfikens vision: ”Med trygghet som grund vill vi ta tillvara på allas nyfikenhet, för att ge ett lustfyllt lärande som skapar glädje hos både stora och små.”

På förskolan Nyfiken arbetar vi med det kompetenta barnet i fokus och har en tilltro till barnets egna och unika förmågor. Ett barn med stor kompetens, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn.

Förskolan arbetar aktivt med att främja likabehandling utifrån individuella behov och förståelse för all acceptans av likheter och olikheter.

Vi utgår ifrån att alla, barn som vuxna, är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga och intresserade. Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas på ett likvärdigt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi ser förskolan som en plats där barn får kompromissa, mötas i dilemman och utmaningar för att få verktyg att bli en demokratisk människa. En samhällsmedborgare som värnar om och ser värdet av hur olikheter berikar det demokratiska samhället.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi utgår ifrån Vygotskijs teorier med ett förhållningssätt som för oss innebär att barn lär i möten med barn, vuxna, material och miljöer. Arbetssättet grundas på att erbjuda alla barn ett rikt och varierat utbud av undervisning, mötesplatser och pedagogiskt material. Våra föränderliga miljöer leder till ökade möjligheter för lärande och inflytande hos barnen.

Barn och pedagoger arbetar i projekt som sträcker sig över en lång tid. Projekten möjliggör för barnen att i mindre grupper få ingå, påverka, följa och lära i långa processer.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Det är ett arbetsverktyg som ger oss möjlighet att hitta förbättringsområden, utvecklas, samt se hur vi förhåller oss till läroplanen och andra styrdokument. Den pedagogiska dokumentationen ger oss också möjlighet att göra barnens lärande samt deras strategier synliga både för dem själva, för pedagogerna och för vårdnadshavarna.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola och lägger grunden för en god relation under inskolningsveckan. Vi har dagliga samtal som är av stor vikt för att skapa trygghet och tillit till varandra. Uppföljningssamtal erbjuds en tid efter inskolningen, samt utvecklingssamtal och föräldramöte varje år.

Utöver dessa tillfällen bjuder vi in till exempelvis Lucia och vernissage.

Introduktion

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion. Det innebär att ditt barn under de första dagarna får upptäcka och utforska förskolan tillsammans med dig.

Som vårdnadshavare deltar du aktivt tillsammans med ditt barn i olika aktiviteter och rutinsituationer för att skapa trygghet.

När barnet efter hand blir tryggare, får du under korta stunder lämna ditt barn på avdelningen tillsammans med pedagogerna. När ditt barn är redo och har etablerat en god kontakt med pedagogerna lämnar du barnet på förskolan. Det brukar ta ungefär tre till fem dagar. Det kan dock variera från barn till barn och vi anpassar detta efter ert behov.

Du är välkommen att kontakta oss för ett besök:

Ring till avdelning 1 eller avdelning 2 mellan kl. 12:30-14:00

Kontakt Förskolan Nyfiken

Avdelning ett

0370-37 73 26

Avdelning två

0370-37 81 90

Avdelning tre

0370-37 81 91

Avdelning fyra

0370-37 73 95

Rektor

Lena Gustavsson

lena.gustavsson@edu.varnamo.se

Specialpedagog

Malin Johansson
malin.johansson2@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Lingonvägen 2

331 42 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024