Skalmans hus, fristående

Skalmans hus är ett föräldrakooperativ som ligger i samhället Tånnö, strax utanför Värnamo. Skalmans hus har en förskoleavdelning med barn i åldrarna 1 till 5 år, samt ett fritidshem som bedrivs i närliggande lokal.

Om oss

Barn på Skalmans hus möts av pedagoger med en gemensam barnsyn. Vår syn har vuxit fram ur givande diskussioner där personalen deltagit.

Vi sätter det kompetenta barnet i centrum. Vi är övertygade om att barn kan själva bara de ges tillåtelse att utforska och pröva. Vårt förhållningssätt till barns lärande är att vi bekräftar deras nyfikenhet, frågor och engagemang.

Vi fokuserar på värdegrunden, hos oss är det självklart att alla är lika mycket värda. En plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En plats där stora och små visar hänsyn mot varandra och gläds tillsammans.

På Skalmans hus skapar vi det goda mötet, ditt barn, föräldrar och personal går med glädje, engagemang och viljan att utvecklas tillsammans.

Skalmans hus ska vara en plats där ansvarsfulla pedagoger kopplar samman omsorg, fostran och lärande till en enhet. Vi vill skapa lärandemiljöer som utgår från barnens vardag och som genomsyras av kreativitet och flexibilitet. Vi sätter leken i centrum eftersom den har stor betydelse för barnens inlärning, utveckling och fantasi. Vi har en omgivning med mycket natur som barnen älskar att utforska.

Läroplan

Förskolan har en egen läroplan (Lpfö) som styr. Läroplanen anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Som stöd för att leva upp till bestämmelserna finns bland annat Skolverkets allmänna råd.

Inne/utemiljö

Skalmans hus förskola hyr sina lokaler av kommunen. Lokalerna ligger i samma byggnad som skolan och fritidshemmet och har naturen som granne. Lokalerna är anpassade till lek och vila för barnen.

Lokal 1 består av ett matrum, ett skapanderum och tre lekrum. Rummen används för flera syften. I matrummet finns förutom måltider även möjlighet till skapande aktiviteter såsom bild och form, klippa, klistra, spela spel med mera. I lekrummen finns möjlighet till lek av olika slag, exempelvis bygg och konstruktion, rollek och rörelselek.

Lokal 2 består av ett rum, ett närliggande mindre rum samt ett lekrum. Tambur och två toaletter. Denna lokal hyr vi av kommunen för att vårt barnantal är högt just nu.

Vi strävar efter att synliggöra materialet så att barnen själva kan välja aktiviteter. Beroende på barngruppen ändras innemiljön kontinuerligt. Innemiljön ska inspirera barn till att utforska.

Förskolans gård är relativt liten. Gården är inhägnad och vi har full tillsyn överallt. Gården inbjuder till lek och rörelse. Det finns en gungställning som är inhägnad, en stor sandlåda med en klätterställning att leka och klättra i. Det finns också en lekstuga, bensinmack, utekök, gunghästar och grönska. Tillsammans med intresserade föräldrar och godkännande av kommunen sker kontinuerlig utveckling av gården.

Föräldrakooperativ

Skalmans hus är ett föräldrakooperativ som funnit sedan 1991. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn inskrivna på Skalmans hus.

Verksamhetens ägs och drivs av föräldrar till de barn som är placerade hos oss.

Förenings ändamål är att driva förskola och fritidshem för medlemmarnas barn i en stimulerande verksamhet som ger trygghet utan vinstsyfte.

Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande verksamhet för att främja barnens utveckling och lärande.

Att välja ett föräldrakooperativ till sitt barn innebär en arbetsinsats av dig som förälder, men skapar samtidigt möjligheter för dig att kunna påverka ditt barns vardag.

På Skalmans hus har vi valt att låta personalen ansvara för den pedagogiska verksamheten. Vi som föräldrar arbetar inte i barngruppen men sköter däremot annat runt omkring för att skapa de bästa förutsättningarna för personalen och våra barn.

Fördelen med ett föräldrakooperativ är inblicken i ditt barns vardag. Vi styr själva över vår ekonomi och verksamhet vilket ger oss möjlighet att förverkliga förslag och idéer via korta beslutsvägar. Vi kan även påverka personaltätheten efter hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut, vilket gynnar våra barn.


Föräldrarnas önskemål kanaliseras genom samtal, föräldramöten, föräldralåda, styrelsemöten samt föreningsstämma.Kooperativet är medlem i Kooperativets företagsorganisation, KFO, som ger oss råd och hjälp med arbetsgivarfrågor. Placeringskö och taxa enligt kommunala normer och regler.

Förening- och styrelsearbete

Alla föräldrar är medlemmar i föreningen och är således ansvariga i hur föreningen drivs. Medlemmarna väljer en styrelse en gång om året. Styrelsen har ett nära samarbete med personalen och har arbetsgivaransvar, ansvar för ekonomin, personalfrågor samt det övergripande ansvaret under året.

Medlemskap i föreningen är obligatorisk för alla föräldrar med barn i verksamheten. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas till rektorn för förskolan. Medlemsavgiften berättigar till rösträtt i frågor som rör Skalmans hus. Medlemsavgiften återbetalas när man går ur föreningen.

Som förälder arbetar du ideellt med styrelsearbete eller hjälper till med underhåll och trivsel. De föräldrar som ingår i styrelsen har möten var sjätte vecka. Under året har vi även medlemsmöten vid behov.

Årsstämma tillsammans med alla medlemmar sker under maj månad.

Rektorn för Skalmans hus är pedagogisk ansvarig över verksamheten och leder det dagliga arbetet tillsammans med våra duktiga pedagoger. Rektorn är även delaktig på styrelsemötena, dock utan beslutsrätt.

 

Vid frågor eller funderingar och åsikter angående verksamheten, är det i första hand styrelsen eller rektor Sara Nordström du ska vända dig till. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktkortet längst upp på sidan.

Kontakt Skalmans hus förskola

076-854 52 37

076-854 52 38

Kontakt Skalmans hus fritidshem

070-619 86 58

Rektor

Sara Nordström

skalmanshus.sara@gmail.com

styrelsen.skalman@gmail.com

Hitta till oss

Lärkvägen, Tånnö

331 97 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024