Nylunds förskola

Nylunds förskola består av tre avdelningar där vi arbetar åldersinriktat. Förskolan är placerad i ett villaområde i östra delen av Värnamo. Vi har tre fina inhägnande gårdar med möjlighet till oändliga aktiviteter.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utomhusmiljö

Våra utegårdar är stora och lockar till lek och utforskande. Barnen får möjlighet att utvecklas och upptäcka med gungor, sandlådor, rutschkanor, en gräskulle, en liten skog samt stora gräsytor.

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön är uppdelad i tre avdelningar som består av flera rum, stora som små. Miljön är anpassad utefter barnen och i inomhusmiljön får barnen möjlighet att utforska olika material och aktiviteter. Barnen har tillgång till rum i rummet, ateljéer, hemvister, byggrum, vilorum med mera, som bjuder in till både lek, lärande och omsorg.

Vision och värdegrund

Enligt förskolans läroplan ska utbildningen lägga grund för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vår vision är att barn, pedagoger och vårdnadshavare skapar en trygg och lustfylld lärandemiljö där vi tillsammans utforskar, är nyfikna och utmanar oss i det livslånga lärandet.

Vår värdegrund är att trygghet, tillit, kommunikation, nyfikenhet och intresse, som är grundförutsättningar för det livslånga lärandet vilket präglar vår verksamhet.

Vi vill att all undervisning sker i meningsfulla sammanhang där syftet är att utveckla och fördjupa barns kunskaper och värden. Vår verksamhet vilar på demokratiska grunder och vi vill att den ska främja alla barns utveckling och lärande som leder till en livslång lust till att lära.

Hur vi arbetar på förskolan

Nylunds förslola utgår ifrån Värnamo kommuns prioriterade målområden för läsåret 23/24 samt vår läroplan för förskolan.

Verksamhetens prioriterade mål 2023-2024

  • Skapa tillgänglig undervisning som utgår från barnens behov.
  • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Inom ramen av detta mål arbetar vi aktivt med Bornholmsmodellen och Fonomix. Genom att integrera dessa beprövade metoder strävar vi efter att ge era barn en stark grund för sin språkutveckling.
  • Utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Barnhälsa

Vi har ett gott samarbete med specialpedagog som kontinuerligt hjälper oss och stöttar oss i vårt arbete tillsammans med era barn.

Skola för hållbar utveckling

Nylunds förskola är en certifierad "Skola för hållbar utveckling". Det innebär att vi jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi vill ha ett nära och tryggt samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi har daglig kontakt vid barnets lämning och hämtning, vi har föräldrarsamråd, inskolningssamtal, överskolningssamtal och utvecklingssamtal under läsårets gång. Vi vill göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten där vi bland annat skickar ut månadsbrev.

Nylunds förskolas baksida. Det finns parasoll, en rutschkana, gungor och sandlåda.

Kontakt Nylunds förskola

Avdelning ett

0370-37 77 31

Avdelning två

0370-37 77 32

Avdelning tre

0370-37 77 33

Rektor

Eva Hansson

eva.hansson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Julias väg 3

331 41 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024